Оферта (публічний договір)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Публічний договір (далі – Оферта, договір) є офіційною пропозицією «Виконавця» на сайті https://performia.com.ua/, щодо надання Консультаційних послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на наведених нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн-трансляцію семінару за встановлену платню.

1.2. Прийняття (акцепт) цієї Оферти означає повне та беззастережне прийняття Замовником усіх умов без будь-яких винятків та/або обмежень та прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до укладання сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених нижче в цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір на надання Консультаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця та надходження коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець та Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладання та виконання цього Договору на надання Консультаційних послуг.
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТУ) НА НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ
2.1. В цілях цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:

Оферта – реальний громадський договір для надання інформаційних послуг.

Сайт – інтернет-сайт http://performia.com.ua/ використовуваний Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець використовуватиме відповідно до Договору.

Консультаційні послуги – сукупність заходів, які реалізує виконавець для ознайомлення Замовника із Семінаром на обрану ним тематику.

«Живий» семінар – формат Семінару з виступом (виступами) спікера (спікерів) у режимі реального часу.

Відео-семінар — формат Семінару, який передбачає перегляд Замовником відеозапису, проведеного Виконавцем для третіх осіб «Живих» семінарів.

Онлайн-трансляція семінару – надання можливості Замовнику за допомогою Інтернет-зв'язку дивитися та слухати Семінар дистанційно.

Акцепт Оферти - повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом здійснення дій по 100% попередньої оплати Інформаційної послуги.

Виконавець - ТОВ "Перформія Центр-Україна"

Замовник – особа, яка здійснила Акцепт Оферти на викладених у ній умовах.

Договір на надання консультаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Консультаційних послуг, який укладається за допомогою Акцепту цієї Оферти.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
3.1. Предметом цієї Оферти є відшкодування Замовнику Консультаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Консультаційних послуг у вигляді онлайн-трансляції семінару за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю

3.2. Вартість кожного виду Консультаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Даний договір на надання консультаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів, що пропонуються Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають:
- Оплата електронними коштами;
- Оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
- Оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк;
- Іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.
4. УМОВИ НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Консультаційної послуги, розміщеної на Сайті, передає запис семнару або надає доступ до закритої зони сайту шляхом передачі паролів доступу за умови 100% передоплати цієї послуги.

4.2. Види та способи оплати кожного виду Консультаційної послуги зазначаються на Сайті.

4.3. Якщо протягом 2 робочих днів Замовник з тієї чи іншої причини не отримав доступу до Консультаційної послуги, йому необхідно звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: info@performia.ua.

4.4. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Консультаційну послугу шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони Сайту протягом 2 робочих днів з моменту надходження коштів на рахунок Виконавця.

4.5. Час початку та закінчення надання послуг, Сторони погоджують засобами зв'язку з урахуванням побажань Замовника та індивідуальних особливостей засвоєння Замовником.

4.5. За фактом надання Виконавцем послуг, Сторони підписують акт про надання послуг. Якщо Замовник буде незадоволений якістю консультаційних послуг, наданих йому Виконавцем за Договором, Замовник до підписання акта про надання послуг має право вимагати повернення сплаченої ним вартості консультаційних послуг, а Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику кошти протягом 5 робочих днів з дати надходження відповідного письмового заяви Замовника. Якщо Замовник не повертає підписаний Акт про надання послуг протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту його отримання та не надає заперечень щодо цього акту, послуги вважаються виконаними якісно та у строк, а акт вважається підписаним двома сторонами.

4.6. Після закінчення навчання повторно посилання на доступ до семінару не надаються.

4.7. Виконавець несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовує їх виключно для якісного надання Консультаційної послуги Замовнику.

4.8. Замовник погоджується з тим, що будь-які інформація та матеріали, що надаються йому Виконавцем або які стають відомими Замовнику безпосередньо або через представників Виконавця та/або його співробітників у ході отримання послуг за цим Договором, є власністю Виконавця і не можуть використовуватися Замовником інакше, як для цілей внутрішньої організації та/або поліпшення роботи його підприємства та/або персоналу. Замовник не має права використовувати згадані інформацію та матеріали повністю або частинами, а також у переробленому будь-яким способом вигляді як основу для проведення від свого імені тренінгів, семінарів та інших публічних заходів, у тому числі з використанням телекомунікаційних систем, для осіб, які не є працівниками Замовника або афілійованих з ним юридичних осіб та/або не виконуючих для Замовника або афілійованих з ним юридичних осіб роботу, що базується на особистій праці, на регулярній основі за цивільно-правовими договорами. У разі порушення Замовником зобов'язань щодо поводження з отриманими ним матеріалами та інформацією Виконавець має право вимагати сплати штрафу у розмірі 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, а також відшкодувати завдані цим збитки, включаючи втрачену вигоду, заподіяну йому неправомірними діями або бездіяльністю Замовника.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1 Виконавець і Замовник, враховуючи характер послуг, що надаються, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням Консультаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору у досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суду.
5.2. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цій Оферті сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, воєнні дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти чи дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, та будь-які інші надзвичайні обставини.

6.2. Договору, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини та їх наслідки.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.

7.2. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.

7.3. Виконавцем за цим Договором є ТОВ «Перформія Центр-Україна» та/або особа, яка має право на надання таких Консультаційних послуг.

7.4. До цього договору застосовується законодавство України.

7.5. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими ним у зв'язку із укладанням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.
© 2017-2022, Performia Україна.
Адреса: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 19-в
Дивіться нас на YouTube та читайте у соціальних мережах
Підписуйтесь на E-mail розсилку та отримуйте найновішу та найактуальнішу інформацію у сфері підбору персоналу
Способи оплати